ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

Artikel 1. Toepasselijkheid
 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nieuw Water (hierna te noemen: NW) zijn bij uitsluiting van eventuele andere geldende voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: AV) van toepassing.
 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u (hierna: u / de Koper) de toepasselijkheid van deze AV aanvaardt.
 

1.3 Van het in deze AV bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze AV en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NW worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NW ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van NW zijn vrijblijvend en NW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Zie ook artikel 3.6.
 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NW. Zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NW dit mede binnen maximaal tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, exclusief 21% BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De adviesverkoopprijzen welke worden vermeld in de Webwinkel worden exclusief 21% BTW vermeld.

 

3.2 Betaling dient te geschieden, zonder korting of compensatie, bij vooruitbetaling of bij aflevering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De geldige betalingstermijn voor geregistreerde wederverkopers (B2B) bedraagt 5 werkdagen na factuurdatum.

 

3.3 Betaling kan geschieden volgens een van de mogelijkheden; iDeal (NL), ING Home’Pay (NL), directe Bank Overschrijving/BAC’s (EU), BanContact (BE), MisterCash (BE), Giropay (DE), SofortBanking (DE), eBill (DE) en onder Rembours (NL) welke betaalmethoden eveneens wordt getoond tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld welke indien van toepassing altijd duidelijk worden vermeld. Bij betaling per bank of giro geldt de datum van creditering van onze Rekeningcourant- respectievelijk TRIODOS betaalrekening.

 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door NW bent u een bedrag van vijfenveertig euro (EUR 45,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien NW haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van NW om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is NW gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door NW.

 

Artikel 4. Levering

 

4.1 De door NW opgegeven levertijden zijn normaliter haalbaar. Door een onverwachte run op bepaalde artikelen kan een levering uitlopen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval en wanneer een schriftelijk afspraak over de levering is gemaakt, gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 De eigendomsrechten van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan NW verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door NW geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6.2 NW kan niet garanderen dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NW daarvan zo spoedig mogelijk [en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was], gemotiveerd via email (contact@nieuwwater.nl) in kennis te stellen.

 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NW de keuze de desbetreffende producten tegen retourneren daarvan, te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan NW te retourneren. (adres: ………………………………………………………)

U dient deze goederen bij verzending te verzekeren tegen schade door transport. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is -indien redelijkerwijze mogelijk -, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

7.4 Voor de creditering en administratieve afwikkeling van retourzendingen of bij annulering van een reeds betaalde opdracht, wordt door NW eenmalig €11,50 aan administratiekosten in mindering gebracht op het door U betaalde factuurbedrag.

 

7.5 Terugbetaling van door de Koper geweigerde goederen;

De betaalde som wordt uiterlijk binnen 7 werkdagen via een bankoverschrijving overgemaakt aan de Koper, na ontvangst en controle van de goederen. Geretourneerde goederen worden door NW geweigerd en teruggestuurd naar de Koper:

  • bij het ontbreken of beschadiging van de originele verpakking

  • wanneer de goederen gebruikt of beschadigd werden door de Koper.

Ingeval van weigering van ontvangst aan de deur door de Koper, zal een vergoeding bepaald in artikel 7.6 met de terugbetaling worden verrekend.

 

7.6 Bij weigering van ontvangst door de klant van een vooraf betaalde zending, wordt een schadeloosstelling van ter grootte van de verzendkosten + €23,00 administratiekosten aangerekend. Indien een, niet vooraf betaalde, zending aan de deur wordt geweigerd, zal er een schadeloosstelling van 3% van de verkoopsom (met een minimum van €75,00 ) + €23,00 administratiekosten + de invoer – en transportkosten in rekening worden gebracht.

U machtigd, door middel van uw opdracht, NW om deze schadeloosstelling via een éénmalige incasso van het door u bij uw bestelling opgegeven bank rekeningnummer automatisch te incasseren.
 

7.7 Zie ook ons Reclameren, Retour-, Ruilen en Restitutie beleid welke bepalingen van toepassing zijn op álle producten in de
NW webwinkel.
 

Verzendadres Retourzendingen: ……………………………… Nederland

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en NW, dan wel tussen NW en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en NW, is NW niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid van NW.

 

Artikel 9. Overmacht

 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NW in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat NW gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NW kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

 

10.1 Indien u aan NW schriftelijk opgave doet van een adres, is NW gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan NW schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

10.2 Wanneer door NW gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze AVV zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze AVV te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NW deze AVV te soepel toepast.

 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze AVV of enige andere overeenkomst met NW in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NW vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 NW is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

10.5 NW klantenservice is op werkdagen telefonisch bereikbaar van: 09:00 – 17:00 uur via telefoonnummer 0629 572 535 
en continu per email: contact@nieuwwater.nl

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze AVV van toepassing zijn, alsmede op deze AVV, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van NW, in deze Haarlem, en indien gewenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Nieuw Water staat ingeschreven onder nr: …………… bij de KvK te Haarlem.

Een afschrift van bovenstaande voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.